Ett levande Östersjön

Projektet Ett levande Östersjön som startats år 2019 av Baltic Sea Action Group har som mål att förbättra skyddet av Östersjöns marinbiologiska mångfald och underlätta inrättandet av privata skyddsområden. Flera aktörer och expertorgan deltar i projektet och det finansieras av Ålandsbankens Östersjöprojekt.

Kartläggningen av Östersjöns undervattensnatur har pågått sedan år 2004 inom ramarna för Programmet för inventering av den marina undervattensmiljön VELMU. Det insamlade materialet är ett till sin omfattning unikt material, som berättar om var olika arter och livsmiljöer befinner sig i Finlands havsområden. VELMU-kartläggningarna har visat att två tredjedelar av de marina undervattensområdena med störst mångfald hamnar utanför de befintliga marina skyddsområden. En väl inriktad utökning på endast en procent av skyddsområdena kunde fördubbla skyddseffekten! 

I gränszonerna mellan olika livsmiljöer förekommer det ofta en stor mångfald av arter, och så är det också i Östersjön. Speciellt grunda stränder kring öar har stor artrikedom. Många områden med stor mångfald, och som ännu inte är skyddade, är belägna på områden i privat ägo. Därför kan också enskilda personer påverka Östersjöns mångfald genom att agera ansvarsfullt på de egna stränderna, och eventuellt också genom att ge det egna vattenområdet officiellt skydd. 

Varför skydda mångfalden? 

Ekosystem är komplicerade helheter och nätverk av olika växelverkningar, och Östersjön är inget undantag. Att trygga Östersjöns hälsa innebär också att trygga dess mångfald. Ett vackert hav innebär även en stor artrikedom under ytan.  

Östersjön är en speciell boplats, eftersom endast arter som anpassat sig till det bräckta vattnet kan leva där. Det gör Östersjöns ekosystem unikt, men samtidigt väldigt ömtåligt. Förlusten av endast en art kan ha dramatiska konsekvenser. Speciellt nyckelarter såsom blåstång, blåmussla och bandtång upprätthåller ekosystemets funktion genom att erbjuda näring och skydd för många andra arter. Det lever också mer sällsynta arter i Östersjön, som för tillfället inte nödvändigtvis påverkar ekosystemet väsentligt, men vars fortlevnad är ett värde i sig. Mångfald ger säkerhet – ju fler arter, desto bättre kan ekosystemet anpassa sig i till exempel förändrade omständigheter. Detta är särskilt viktigt med tanke på klimatförändringen. 

Klimatförändringen och övergödningen är stora problem som hotar Östersjön och dess mångfald. Att stävja dessa problem är nödvändigt, och lösningarna ska i hög grad utföras på torra land vid Östersjöns avrinningsområde. Därtill kan mångfalden skyddas genom att freda livsmiljöer med stor artrikedom från skadlig mänsklig verksamhet. Detta innebär inte ”museifiering” av havet, utan samordning av den mänskliga verksamheten med skyddet av mångfalden. I detta syfte hjälper välplacerade marina skyddsområden.