Elävä Itämeri -hanke

Baltic Sea Action Groupin vuonna 2019 käynnistämä Elävä Itämeri -hanke pyrkii parantamaan Itämeren vedenalaisen monimuotoisuuden suojelua ja helpottamaan etenkin yksityisten suojelualueiden perustamista. Hankkeessa on mukana useita toimijoita ja asiantuntijatahoja ja sitä rahoittaa Ålandsbankenin Itämeriprojekti. 

Itämeren vedenalaista luontoa on kartoitettu vuodesta 2004 asti Vedenalaisen monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMU:n puitteissa. Koossa on maailman mittakaavassa ainutlaatuisen kattava aineisto, joka kertoo erilaisten lajien ja elinympäristöjen sijainneista Suomen merialueilla. VELMU-kartoitukset ovat osoittaneet, että kaksi kolmasosaa monimuotoisimmista vedenalaisista alueista jää tällä hetkellä olemassa olevien merellisten suojelualueiden ulkopuolelle. Vain yhden prosentin tarkasti kohdennettu lisäys suojelualueisiin voisi tuplata suojelutehon! 

Erilaisten elinympäristöjen rajapinnat ovat usein lajistoltaan monimuotoisimpia, ja tämä pätee myös Itämeressä. Etenkin matalat rannat saarten ympärillä ovat lajistoltaan rikkaita. Monet vielä suojelua vailla olevista monimuotoisuuden keskittymistä sijaitsevat yksityisessä omistuksessa olevilla alueilla. Tämän vuoksi myös yksittäisillä ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa Itämeren monimuotoisuuteen toimimalla vastuullisesti omassa mökkirannassaan, sekä kenties jopa tuomalla oman vesialueensa virallisen suojelun piiriin. 

Miksi suojella monimuotoisuutta?

Ekosysteemit ovat monimutkaisia kokonaisuuksia ja erilaisten vuorovaikutusten verkostoja, eikä Itämeri ole tästä poikkeus. Itämeren hyvinvoinnin turvaaminen tarkoittaa myös sen monimuotoisuuden turvaamista. Kaunis Itämeri edellyttää rikasta lajikirjoa pinnan alla. 

Itämeri on erikoinen asuinpaikka, sillä matalasuolaisessa vedessä pärjäävät vain siihen erityisesti sopeutuneet lajit. Tämä tekee Itämeren ekosysteemistä ainutlaatuisen, mutta myös hyvin haavoittuvan. Yhdenkin lajin katoamisella voi olla dramaattiset seuraukset. Etenkin rakkohaurun, sinisimpukan ja meriajokkaan kaltaiset avainlajit ylläpitävät ekosysteemin toimintaa tarjoamalla ravintoa ja suojapaikkoja monille muille lajeille. Toisaalta Itämeressä elää myös harvinaisempia lajeja, joiden toiminta ei välttämättä tällä hetkellä vaikuta ekosysteemiin merkittävästi, mutta joiden säilyminen on arvo itsessään. Monimuotoisuus tuo turvaa – mitä enemmän lajeja, sitä paremmin ekosysteemi pystyy sopeutumaan esimerkiksi muuttuviin olosuhteisiin. Tämä on erityisen tärkeää ilmastonmuutoksen edetessä. 

Ilmastonmuutos ja rehevöityminen ovat isoja Itämerta ja sen monimuotoisuutta uhkaavia ongelmia. Niiden hillitseminen on välttämätöntä, ja ratkaisut on tehtävä pitkälti kuivalla maalla Itämeren valuma-alueella. Lisäksi monimuotoisuutta voidaan suojella myös rauhoittamalla lajistoltaan rikkaimmat elinympäristöt haitalliselta ihmistoiminnalta. Tämä ei tarkoita meren museoimista, vaan ihmistoiminnan yhteensovittamista monimuotoisuuden suojelun kanssa. Tässä tarkoituksessa oikein sijoitetut merelliset suojelualueet auttavat.