I samarbete

Ett Levande Östersjön är ett projekt som grundar sig på samarbete mellan flera sakkunniga parter. Baltic Sea Action Group har startat projektet och det finansieras av Ålandsbankens Östersjöprojekt.

Baltic Sea Action Group är en icke-vinstdrivande stiftelse grundad år 2008. Läs mer på BSAG:s webbplats.

Ålandsbankens Östersjöprojekt fungerar som finansiär och strategisk partner för projektet Ett Levande Östersjön. Läs mer på Östersjöprojektets webbplats.

Programmet för inventering av den marina undervattensmiljön VELMU samlar information om den biologiska mångfalden i Östersjön. Läs mer om VELMU här.

Forststyrelsen förvaltar statens land- och vattenområden och fungerar som expert när skyddsområden grundas. Läs mer på Forststyrelsens webbplats.

Finlands miljöcentral SYKE är ett mångdisciplinärt forsknings- och expertinstitut. SYKE koordinerar VELMU-programmet. Läs mera på SYKEs webbplats.

NTM-centralerna sköter statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. De fattar besluten om grundandet av skyddsområden. Läs mer på NTM-centralernas webbplats.

Miljöministeriet ansvarar för beredningen av ärenden som ska behandlas av statsrådet och riksdagen och som gäller bland annat klimatet och den biologiska mångfalden. Läs mer på miljöministeriets webbplats.

På Åbo Akademi studerar man bland annat Ålands marinbiologiska mångfald. Läs mer på Åbo Akademis webbplats.

Tvärminnes zoologiska station som hör till Helsingfors universitet bedriver mångsidig forskning som berör Östersjöns biologi. Läs mer här.