Skydd av vattenområde

Markägaren har två alternativ för att skydda ett vattenområde: att inrätta ett privat skyddsområde, samt att sälja området till staten som skyddsområde. Båda fallen förutsätter att området uppfyller de skyddsvillkor som fastställts i naturvårdslagen: på området måste alltså finnas arter eller livsmiljöer som behöver skyddas.  

Allmänna förutsättningar för att ett naturskyddsområde skall kunna inrättas är att:

  1. det i området lever eller finns en art eller biotop som är hotad eller som är eller håller på att bli sällsynt, eller ett motsvarande ekosystem;
  2. det i området finns föröknings- och rastplatser för individer av arter som avses i bilaga 4 a till habitatdirektivet
  3. det i området finns en egenartad eller sällsynt naturformation;
  4. området är speciellt naturskönt;
  5. det i området finns en kulturbiotop som håller på att bli sällsynt; 
  6. detta är nödvändigt för att en gynnsam skyddsnivå för en naturtyp eller en art skall kunna bibehållas eller uppnås, eller 
  7. området i övrigt är så representativt, typiskt eller värdefullt att det är skäl att skydda det för att bevara naturens mångfald eller skönhet.

 SÅHÄR GÖR DU FÖR ATT ANSÖKA OM SKYDD FÖR DITT VATTENOMRÅDE

Privat skydd

Initiativ om skydd från vattenområdets ägare eller delägarlag

Ägaren kontaktar den lokala NTM-centralen

NTM-centralen utvärderar förutsättningarna för att inrätta ett skyddsområde, och Forststyrelsen bedömer områdets behov av skydd utgående från dess naturvärden tillsammans med NTM-centralen

Fredning och ersättningar för området avtalas mellan NTM-centralen och markägaren

Vattenområdets ägare eller delägarlag gör en ansökan om inrättande av ett skyddsområde till NTM-centralen; NTM-centralen fattar beslut om skydd

Försäljning av område till staten

Initiativ om försäljning av området till staten i skyddssyfte från vattenområdets ägare eller delägarlag

Ägaren kontaktar den lokala NTM-centralen

NTM-centralen bedömer förutsättningarna för skyddet tillsammans med Forststyrelsen och ber vid behov om auktorisation av miljöministeriet för upphandlingen

Efter affärstransaktionen och eventuell styckning av området gör miljöministeriet en besittningsöverföring från NTM-centralen till Forststyrelsen

Skyddsområdet har inrättats!


Vidare instruktioner för inrättande av skyddsområde

Om vattenområdet har flera ägare kan markägaren som är intresserad av att inrätta ett skyddsområde inleda en diskussion om saken med de övriga ägarna, dvs. vattenområdets delägarlag. Vattenområdets delägarlag fattar beslut om ansökan om skyddsstatus i enlighet med lagen om samfälligheter. Därefter kontaktas den lokala NTM-centralen.

Skyddsområdenas användningsbegränsningar skräddarsys specifikt för varje område beroende på vilken verksamhet som ska undvikas på området och vilka som däremot kan tillåtas. Dessa utgår från områdets naturvärden, och i detta fungerar Forststyrelsen som expertorgan.

På skyddsområdet kan man till exempel förbjuda upptagning av havssand samt annan verksamhet som skadar havsbottnen. Man kan också begränsa fiske eller muddring, ifall det anses nödvändigt med tanke på områdets naturvärden. Onödiga begränsningar görs inte, och markägarna fattar beslut om begränsningarna tillsammans med NTM-centralen. Det egentliga beslutet om skyddsområdet fattas av den lokala NTM-centralen.

Ett område som lämpar sig för skydd kan också säljas till staten, om man så önskar. Även i sådana fall börjar man med att diskutera ärendet med vattenområdets eventuella delägarlag, och kontaktar därefter den lokala NTM-centralen. Staten kan köpa området om det uppfyller villkoren för ett skyddsområde.

SKYDDA PÅ ETT SÄTT SOM PASSAR DIG

Var och en kan bidra till att bevaramångfalden även med egna gärningar. Ju fler som förbinder sig till att agera ansvarsfullt på land och till havs, desto effektivare är gärningarna.

JAG FISKAR HÅLLBART

Att äta Östersjöns vilda fiskar är ett bra sätt att minska övergödningen. I WWF:s fiskguide finns rekommendationer om vilka arter man kan äta eller ska undvika att äta. Till exempel den mycket utrotningshotade ålen samt östersjötorsken borde man inte fiska överhuvudtaget. Släpp tillbaka fisk som inte är fullvuxen så att den får växa till sig och föröka sig. Gamla fiskenät och katsar får inte lämnas i havet eller i strandvattnen, eftersom fiskar, sälar och övriga djur lätt fastnar i dem och dör. Katsar som övergivits på stränder kan till och med fånga fåglar.

JAG UTÖVAR FÖRNUFTIGT BÅTLIV

Även mindre mängder skräp och smutsvatten är skadliga för ekosystemet, speciellt om flera båtförare agerar likgiltigt. Båtens bottenfärger, alltså de så kallade antifouling-färgerna är giftiga för alla vattenorganismer. Nuförtiden går det att köpa mindre giftiga bottenfärger. Mer information om båtlivets miljöpåverkan finns t.ex. här.

JAG SKYDDAR MILJÖN UTE PÅ STUGAN

Spillvatten som släpps ut i havet ökar mängden övergödande näringsämnen och olika skadliga ämnen i havet. Mer information om hanteringen av spillvatten finns t.ex. här. Ibland är det nödvändigt att muddra stranden till exempel för att göra det möjligt att ta i land med båt. Muddring hotar emellertid till exempel blåstång och blåmussla, som ofta lever just i strandvattnen. Muddringen ska planeras väl och om det är möjligt ska man försöka utföra den på en sådan plats där det endast finns få värdefulla arter eller inga alls.

JAG FATTAR ANSVARFULLA BESLUT

En närproducerad och säsongsbetonad kost med mycket grönsaker är bra för Östersjön. Jordbruket är en av Östersjöns största belastare, men jordbruk kan också utövas på ett hållbart och Östersjö- och klimatvänligt sätt. Avloppsreningsverken klarar inte av att behandla läkemedel, oljor och målarfärger på ett sätt som skulle förhindra att skadliga ämnen hamnar i Östersjön. Olika kemikalier som följer med spillvatten kan även bilda nya föreningar i havet. Skräp som slängs på marken eller en fiskelina som lämnats på stranden hamnar ofta inom kort i havet. Djuren kan förväxla skräpet med näring eller fastna i dem.

JAG DONERAR TILL ÖSTERSJÖARBETET

Baltic Sea Action Group är en ideell stiftelse som har arbetat för ett livskraftigt Östersjön sedan år 2008. I BSAG:s arbete förenas skydd av Östersjön, behärskning av klimatförändringen och tryggande av mångfalden. Utöver projektet Ett levande Östersjön arbetar BSAG bland annat med regenerativt jordbruk samt hållbar sjöfart. En donation till BSAG är ett smidigt sätt att stödja arbetet för Östersjön och klimatet.

JAG TAR REDA PÅ HUR JAG KAN SKYDDA MINA VATTENOMRÅDEN

En ägare till ett vattenområde, till exempel en sommarstugeägare, kan inrätta ett privat skyddsområde om det finns rikligt med arter eller livsmiljöer som behöver skydd på området. Till exempel ett tätt blåstångsbestånd eller en bandtångsäng kan vara tecken på att vattenområdet lämpar sig för skydd. Om en ägare till ett vattenområde är intresserad av skydd kan hen börja med att kontakta den lokala NTM-centralen. Mer information om processen för privat skydd finns här.

Pilotobjekt för privat skyddsområde: Gullkrona 

Projektet Ett levande Östersjöns första pilotobjekt är vattenområdet kring ön Gullkrona i Skärgårdshavet.  

Både Velmu-kartläggningar och mer exakta dykningar som utförts av Forststyrelsen har visat att i vattnet kring Gullkrona lever en stor mångfald av arter. På området finns bland annat samhällen av blåmusslor, stora blåstångskogar samt bandtång. Även många fåglar häckar sommartid på skären i området. 

Vattenområdet ligger alldeles intill Skärgårdshavets nationalpark, och inom vattenområdet och i dess närhet finns Natura-områden samt mindre områden som hör till nationalparken. Skyddsområdet skyddar alltså både nya vattenområden och förenar befintliga skyddsområden till större helheter. 

Gullkronas skyddsområde planeras i samarbete med fiskelagets medlemmar samt experter från miljömyndigheter. Utöver konkret skyddsarbete samlar man med hjälp av pilotobjektet information om utmaningarna med att inrätta ett privat skyddsområde, och förmedlar budskapet om betydelsen av att skydda mångfalden för allmänheten. Skyddsprocessen för Gullkronas vattenområden pågår ännu. Denna sida uppdateras i takt med att arbetet fortskrider.